Bun venit pe pagina DPPD Bacău! 

          Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.), ca structură instituţională a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a fost înfiinţat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4148/13.07.1998. Programele de studii psihopedagogice ale D.P.P.D., în urma evaluării de către comisii de specialitate, au fost acreditate prin avizul Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii Învăţământului Superior (A.R.A.C.I.S.) nr. 6452/14.12.2007 şi reacreditate prin avizul A.R.A.C.I.S. nr. 573/20.02.2014. Avizul Consiliului A.R.A.C.I.S. din data de 20.02.2014 acordă Programului D.P.P.D. calificativul încredere şi menţinerea calităţii de instituţie furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică.

          D.P.P.D., înfiinţat în condiţiile legii, deţine programe de formare psihopedagogică, acreditate de M.E.N. prin intermediul A.R.A.C.I.S., precum şi un Regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de Senatul universitar, şi îşi menţine statutul şi drepturile dobândite anterior în derularea programelor de formare iniţială şi continuă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 şi ale Metodologiei-cadru aprobate prin OMECTS nr. 5745/13.09.2012. D.P.P.D., ca departament de specialitate cu profil psihopedagogic, are o Metodologie proprie pentru organizarea programelor de formare psihopedagogică, aprobată de Senatul universitar, care urmăreşte să asigure formarea iniţială a studenţilor şi a absolvenţilor de învăţământ superior şi certificarea competenţelor specifice pentru exercitarea profesiei didactice.

           Formarea iniţială a personalului pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar cuprinde pregătirea teoretică şi practică de specialitate şi cea psihopedagogică realizată de universităţi în cadrul programelor acreditate de licenţă şi certificare, de master didactic, precum şi de stagiu practic sub conducerea unui mentor. Programele de formare psihopedagogică organizate şi realizate de D.P.P.D. au planuri de învăţământ distincte atât la nivelul I, cât şi la nivelul II de certificare a competenţelor pentru profesia didactică.  

           D.P.P.D. realizează, pe baza Metodologiei aprobate de M.E.N., activităţi de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin organizarea programelor de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice şi de susţinere a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice II şi I. Formarea continuă a personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control cuprinde dezvoltarea profesională şi evoluţia în carieră, care se realizează prin anumite examene de certificare a diferitelor niveluri de competenţă ştiinţifică, psihopedagogică, metodologică, managerială, psihosocială, prin gradele didactice II şi I. Programele de studii psihopedagogice, de formare iniţială şi continuă ale Departamentului respectă standardele profesionale pentru funcţiile didactice, fiind aprobate de către M.E.N. şi acreditate de A.R.A.C.I.S., conform legii.

          D.P.P.D. asigură realizarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniile ştiinţele educaţiei, psihologia învăţării, al strategiilor de predare – învăţare - evaluare, precum şi al inovării teoriei şi practicii educaţionale. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic realizează, în principal, promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniu prin publicaţii, contracte de cercetare, consultanţă, sesiuni ştiinţifice, publicarea de cursuri, manuale, îndrumătoare didactice, ghiduri de practică pedagogică, editarea unui volum specializat de studii şi cercetări ştiinţifice etc. Departamentul asigură eficientizarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniul educaţiei permanente, prin încheierea de parteneriate cu instituţii de profil din ţară şi din străinătate.